Home The 100 The 100 Season Four Synopsis Season Four Episode Summaries